Meteen naar de inhoud

Wat doen wij?

Wat gebeurt er in de samenkomsten?

We hebben geen ingewikkelde rituelen, onze lofprijzing is gebaseerd op het bijbelse patroon. De dienst begint met de zangdienst. Onder begeleiding van diverse instrumenten worden er, al of niet met klappen in de handen, een aantal enthousiaste liedjes gezongen. De zangdienst eindigt met een aantal langzamere liedjes waarna mensen, vaak met opgeheven handen, God loven en prijzen.

“Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met de harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen.” (Psalmen 150:3-5)

“Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep.”
(Psalmen 47:1)

“Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.”
(Psalmen 63:4)

Na de zangdienst vindt er een gezamenlijk gebed plaats. Iedereen kan een gebedsverlangen inleveren waarin gevraagd wordt om gebed voor bijvoorbeeld familieleden of vrienden die ziek zijn. Daarna wordt de collecte opgehaald.

De prediking

In de prediking wordt een onderwerp uit de bijbel benadrukt en vertaald naar de dagelijkse praktijk van de tijd waarin we leven. Na elke preek wordt er een oproep voor bekering gedaan en is er gelegenheid naar voren te komen om vooraan bij het altaar te bidden. Tijdens dit gebed worden er nog een aantal aanbiddingsliedjes gezongen. De hele dienst is d.m.v. vertaling in meerdere talen te volgen, bijv. Engels, Spaans, Frans en Russisch.

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.”
(Efeziërs 4:11-12)

Als afsluiting van de dienst wordt er regelmatig door middel van handoplegging gebeden voor mensen die ziek zijn of om een andere reden gebed nodig hebben.

“Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:18)

Bijzondere activiteiten

In de toekomst zullen wij ook kinderkerk activiteiten ontplooien voor kinderen van de basisschool, die dan tijdens een van onze diensten zal plaatsvinden.

Ieder jaar worden er in de zomer ook kinder- en jongerenkampen georganiseerd. Een paar dagen van geestelijke en lichamelijke training met leeftijdgenoten in een mooie omgeving, dat is elke  keer weer een spannende tijd! Er is een indeling in de basisschool leeftijd en middelbare school leeftijd tot 18 jaar.

Ieder half jaar, in februari en in augustus organiseert onze moederkerk in Zwolle een conferentie voor “De Deur” kerken in Nederland en Europa. Tijdens deze conferenties worden ook pioniers uitgezonden om kerken te planten in Nederland en zendelingen om kerken te planten in het buitenland.